RU flag [RU] Russia

Институт ядерной физики / Budker Institute of Nuclear Physics  [BINP]

Details:

NameBudker Institute of Nuclear Physics
Name (original vn)Институт ядерной физики
AcronymBINP
CountryRussia
Address
TypeResearch Institute
StatusActive
GRID id (link)grid.418495.5
Crossref Org ID (link)No Crossref Org ID found

Funder Registry instances associated to this Organization:

  • No Funder Registry instance found

    Without a Funder Registry instance, we cannot record funding acknowledgements to this Organization with Crossref.

    Are you a representative of this Organization? We advise you to:

Publications associated to this Organization (with PubFractions ):

2019 (PubFractions total: 0.300 (confirmed: 0.200; estimated: 0.100))

  • Experimental input from $e^+e^-$ machines to hadronic contribution to muon (g-2)
    by M. N. Achasov, R. R. Akhmetshin, A. N. Amirkhanov, A. V. Anisenkov, V. M. Aulchenko, V. Sh. Banzarov, A. Yu. Barnyakov, N. S. Bashtovoy, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, D. E. Berkaev, A. G. Bogdanchikov, A. E. Bondar, A. A. Botov, A. V. Bragin, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, S. I. Eidelman, D. A. Epifanov, L. B. Epshteyn, A. L. Erofeev, G. V. Fedotovich, S. E. Gayazov, V. B. Golubev, A. A. Grebenuk, S. S. Gribanov, D. N. Grigoriev, F. V. Ignatov, V. L. Ivanov, L. V. Kardapoltsev, S. V. Karpov, V. F. Kazanin, A. G. Kharlamov, A. N. Kirpotin, I. A. Koop, A. A. Korol, A. A. Korobov, S. V. Koshuba, A. N. Kozyrev, E. A. Kozyrev, D. P. Kovrizhin, P. P. Krokovny, A. S. Kupich, A. E. Kuzmenko, A. S. Kuzmin, R. A. Litvinov, I. B. Logashenko, P. A. Lukin, K. A. Martin, N. A. Melnikova, K. Yu. Mikhailov, A. E. Obrazovsky, V. S. Okhapkin, A. V. Otboev, E. V. Pakhtusova, Yu. N. Pestov, A. S. Popov, K. V. Pugachev, G. P. Razuvaev, A. A. Ruban, N. M. Ryskulov, A. E. Ryzhenenkov, A. I. Senchenko, S. I. Serednyakov, Yu. M. Shatunov, P. Yu. Shatunov, V. E. Shebalin, D. N. Shemyakin, D. A. Shtol, B. A. Shwartz, D. B. Shwartz, A. L. Sibidanov, Z. K. Silagadze, E. P. Solodov, I. K. Surin, A. A. Talyshev, V. M. Titov, S. S. Tolmachev, A. I. Vorobiov, I. M. Zemlyansky, Yu. V. Yudin,
    SciPost Phys. Proc. 1, 034 (2019)
  • Latest Belle results on Tau decays
    by Yifan Jin, Denis Epifanov, Hiroaki Aihara,
    SciPost Phys. Proc. 1, 002 (2019)

2018 (PubFractions total: 0)

2017 (PubFractions total: 0)

2016 (PubFractions total: 0)

Associated Authors:

  • Achasov, M. N.
  • Akhmetshin, R. R.
  • Amirkhanov, A. N.
  • Anisenkov, A. V.
  • Aulchenko, V. M.
  • Banzarov, V. Sh.
  • Barnyakov, A. Yu.
  • Bashtovoy, N. S.
  • Beloborodov, K. I.
  • Berdyugin, A. V.
  • Berkaev, D. E.
  • Bogdanchikov, A. G.
  • Bondar, A. E.
  • Botov, A. A.
  • Bragin, A. V.
  • Dimova, T. V.
  • Druzhinin, V. P.
  • Eidelman, Prof. Simon
  • Epifanov, Denis
  • Epshteyn, L. B.
  • Erofeev, A. L.
  • Fedotovich, G. V.
  • Gayazov, S. E.
  • Golubev, V. B.
  • Grebenuk, A. A.
  • Gribanov, S. S.
  • Grigoriev, D. N.
  • Ignatov, F. V.
  • Ivanov, V. L.
  • Kardapoltsev, L. V.
  • Karpov, S. V.
  • Kazanin, V. F.
  • Kharlamov, A. G.
  • Kirpotin, A. N.
  • Koop, I. A.
  • Korobov, A. A.
  • Korol, A. A.
  • Koshuba, S. V.
  • Kovrizhin, Dr Dmitry
  • Kozyrev, A. N.
  • Kozyrev, E. A.
  • Krokovny, P. P.
  • Kupich, A. S.
  • Kuzmenko, A. E.
  • Kuzmin, A. S.
  • Litvinov, R. A.
  • Logashenko, I. B.
  • Lukin, P. A.
  • Martin, K. A.
  • Melnikova, N. A.
  • Mikhailov, K. Yu.
  • Obrazovsky, A. E.
  • Okhapkin, V. S.
  • Otboev, A. V.
  • Pakhtusova, E. V.
  • Pestov, Yu. N.
  • Popov, A. S.
  • Pugachev, K. V.
  • Razuvaev, G. P.
  • Ruban, A. A.
  • Ryskulov, N. M.
  • Ryzhenenkov, A. E.
  • Senchenko, A. I.
  • Serednyakov, Dr Sergey
  • Shatunov, Yu. M.
  • Shebalin, V. E.
  • Shemyakin, D. N.
  • Shtol, D. A.
  • Shwartz, Prof. Boris
  • Silagadze, Z. K.
  • Solodov, E. P.
  • Surin, I. K.
  • Talyshev, A. A.
  • Titov, V. M.
  • Tolmachev, S. S.
  • Vorobiov, A. I.
  • Yudin, Yu. V.
  • Zemlyansky, I. M.
  • Support history

    This Organization has not yet supported SciPost.