RU flag [RU] Russia

Институт ядерной физики / Budker Institute of Nuclear Physics  [BINP]

Details:

NameBudker Institute of Nuclear Physics
Name (original vn)Институт ядерной физики
AcronymBINP
CountryRussia
Address
TypeResearch Institute
StatusActive
GRID id (link)grid.418495.5
Crossref Org ID (link)No Crossref Org ID found

Funder Registry instances associated to this Organization:

 • No Funder Registry instance found

  Without a Funder Registry instance, we cannot record funding acknowledgements to this Organization with Crossref.

  Are you a representative of this Organization? We advise you to:

Publications associated to this Organization (with PubFractions ):

2020 (PubFractions total: 0)

2019 (PubFractions total: 0.300 (confirmed: 0.200; estimated: 0.100))

 • Experimental input from $e^+e^-$ machines to hadronic contribution to muon (g-2)
  by M. N. Achasov, R. R. Akhmetshin, A. N. Amirkhanov, A. V. Anisenkov, V. M. Aulchenko, V. Sh. Banzarov, A. Yu. Barnyakov, N. S. Bashtovoy, K. I. Beloborodov, A. V. Berdyugin, D. E. Berkaev, A. G. Bogdanchikov, A. E. Bondar, A. A. Botov, A. V. Bragin, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, S. I. Eidelman, D. A. Epifanov, L. B. Epshteyn, A. L. Erofeev, G. V. Fedotovich, S. E. Gayazov, V. B. Golubev, A. A. Grebenuk, S. S. Gribanov, D. N. Grigoriev, F. V. Ignatov, V. L. Ivanov, L. V. Kardapoltsev, S. V. Karpov, V. F. Kazanin, A. G. Kharlamov, A. N. Kirpotin, I. A. Koop, A. A. Korol, A. A. Korobov, S. V. Koshuba, A. N. Kozyrev, E. A. Kozyrev, D. P. Kovrizhin, P. P. Krokovny, A. S. Kupich, A. E. Kuzmenko, A. S. Kuzmin, R. A. Litvinov, I. B. Logashenko, P. A. Lukin, K. A. Martin, N. A. Melnikova, K. Yu. Mikhailov, A. E. Obrazovsky, V. S. Okhapkin, A. V. Otboev, E. V. Pakhtusova, Yu. N. Pestov, A. S. Popov, K. V. Pugachev, G. P. Razuvaev, A. A. Ruban, N. M. Ryskulov, A. E. Ryzhenenkov, A. I. Senchenko, S. I. Serednyakov, Yu. M. Shatunov, P. Yu. Shatunov, V. E. Shebalin, D. N. Shemyakin, D. A. Shtol, B. A. Shwartz, D. B. Shwartz, A. L. Sibidanov, Z. K. Silagadze, E. P. Solodov, I. K. Surin, A. A. Talyshev, V. M. Titov, S. S. Tolmachev, A. I. Vorobiov, I. M. Zemlyansky, Yu. V. Yudin,
  SciPost Phys. Proc. 1, 034 (2019)
 • Latest Belle results on Tau decays
  by Yifan Jin, Denis Epifanov, Hiroaki Aihara,
  SciPost Phys. Proc. 1, 002 (2019)

2018 (PubFractions total: 0)

2017 (PubFractions total: 0)

2016 (PubFractions total: 0)

Associated Authors:

 • Achasov, M. N.
 • Akhmetshin, R. R.
 • Amirkhanov, A. N.
 • Anisenkov, A. V.
 • Aulchenko, V. M.
 • Banzarov, V. Sh.
 • Barnyakov, A. Yu.
 • Bashtovoy, N. S.
 • Beloborodov, K. I.
 • Berdyugin, A. V.
 • Berkaev, D. E.
 • Bogdanchikov, A. G.
 • Bondar, A. E.
 • Botov, A. A.
 • Bragin, A. V.
 • Dimova, T. V.
 • Druzhinin, V. P.
 • Eidelman, Prof. Simon
 • Epifanov, Denis
 • Epshteyn, L. B.
 • Erofeev, A. L.
 • Fedotovich, G. V.
 • Gayazov, S. E.
 • Golubev, V. B.
 • Grebenuk, A. A.
 • Gribanov, S. S.
 • Grigoriev, D. N.
 • Ignatov, F. V.
 • Ivanov, V. L.
 • Kardapoltsev, L. V.
 • Karpov, S. V.
 • Kazanin, V. F.
 • Kharlamov, A. G.
 • Kirpotin, A. N.
 • Koop, I. A.
 • Korobov, A. A.
 • Korol, A. A.
 • Koshuba, S. V.
 • Kovrizhin, Dr Dmitry
 • Kozyrev, A. N.
 • Kozyrev, E. A.
 • Krokovny, P. P.
 • Kupich, A. S.
 • Kuzmenko, A. E.
 • Kuzmin, A. S.
 • Litvinov, R. A.
 • Logashenko, I. B.
 • Lukin, P. A.
 • Martin, K. A.
 • Melnikova, N. A.
 • Mikhailov, K. Yu.
 • Obrazovsky, A. E.
 • Okhapkin, V. S.
 • Otboev, A. V.
 • Pakhtusova, E. V.
 • Pestov, Yu. N.
 • Popov, A. S.
 • Pugachev, K. V.
 • Razuvaev, G. P.
 • Ruban, A. A.
 • Ryskulov, N. M.
 • Ryzhenenkov, A. E.
 • Senchenko, A. I.
 • Serednyakov, Dr Sergey
 • Shatunov, Yu. M.
 • Shebalin, V. E.
 • Shemyakin, D. N.
 • Shtol, D. A.
 • Shwartz, Prof. Boris
 • Silagadze, Z. K.
 • Solodov, E. P.
 • Surin, I. K.
 • Talyshev, A. A.
 • Titov, V. M.
 • Tolmachev, S. S.
 • Vorobiov, A. I.
 • Yudin, Yu. V.
 • Zemlyansky, I. M.

Fellows affiliated to this Organization

Currently active

 • No fellowship found

Former

 • No fellowship found

Support history

This Organization has not yet supported SciPost.

Balance of SciPost expenditures versus support received

Year (click to toggle details) Total expenditures
by SciPost (€)
This Organization's
contribution to SciPost (€)
Balance (€)
Cumulative 66 0 -66
0 0 0
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.

66 0 -66
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures
SciPostPhysProc 0.300 220 66

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.

0 0 0
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.

0 0 0
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.

0 0 0
Journal Sum of PubFractions Cost per publication Expenditures

You can see the associated publications and their PubFractions under the Publications & PubFractions tab.