SciPost logo

Contributor info: Dr Zhengkang Zhang

Details
Title: Dr
First name: Zhengkang
Last name: Zhang
ORCID id: 0000-0001-8305-5581
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Timothy Cohen, Xiaochuan Lu, Zhengkang Zhang

SciPost Phys. 10, 098 (2021) · published 3 May 2021 | · pdf