SciPost logo

Contributor info: Dr Nadezhda Ladygina

Details
Title: Dr
First name: Nadezhda
Last name: Ladygina
ORCID id: -
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Nadezhda Ladygina

SciPost Phys. Proc. 3, 053 (2020) · published 27 February 2020 | · pdf

Marian Janek, Vladimir P. Ladygin, Alexander V. Averyanov, Eugene V. Chernykh, Dan D. Enache, Yuri V. Gurchin, Alexandr Yu. Isupov, Julia-Tatiana Karachuk, Anatoly N. Khrenov, Dimitry O. Krivenkov, Pavel K. Kurilkin, Nadezhda B. Ladygina, Alexei N. Livanov, Olena Mezhenska, Semen M. Piyadin, Sergei G. Reznikov, Yaroslav T. Skhomenko, Arkady A. Terekhin, Alexei V. Tishevsky, Tomohiro Uesaka

SciPost Phys. Proc. 3, 011 (2020) · published 24 February 2020 | · pdf