SciPost logo

Contributor info: Prof. Yin-Chen He

Details
Title: Prof.
First name: Yin-Chen
Last name: He
ORCID id: 0000-0002-5097-7800
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Johannes Stephan Hofmann, Florian Goth, Wei Zhu, Yin-Chen He, Emilie Huffman

SciPost Phys. Core 7, 028 (2024) · published 9 May 2024 | · pdf

Zheng Zhou, Yin-Chen He

SciPost Phys. 15, 072 (2023) · published 29 August 2023 | · pdf

Weicheng Ye, Meng Guo, Yin-Chen He, Chong Wang, Liujun Zou

SciPost Phys. 13, 066 (2022) · published 26 September 2022 | · pdf

Yin-Chen He, Junchen Rong, Ning Su

SciPost Phys. 13, 014 (2022) · published 8 August 2022 | · pdf

Yin-Chen He, Junchen Rong, Ning Su

SciPost Phys. 11, 111 (2021) · published 22 December 2021 | · pdf

Yin-Chen He, Junchen Rong, Ning Su

SciPost Phys. 10, 115 (2021) · published 26 May 2021 | · pdf

Author Replies