Contributor info: Dr Shu-Heng Shao

Details
Title: Dr
First name: Shu-Heng
Last name: Shao
ORCID id: 0000-0003-1294-2786
Personal web page: https://www.ias.edu/scholars/shu-heng-shao

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Chi-Ming Chang, Martin Fluder, Ying-Hsuan Lin, Shu-Heng Shao, Yifan Wang

SciPost Phys. 10, 097 (2021) · published 30 April 2021 | · pdf

Nathan Seiberg, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 10, 027 (2021) · published 4 February 2021 | · pdf

Nathan Seiberg, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 10, 003 (2021) · published 8 January 2021 | · pdf

Pranay Gorantla, Ho Tat Lam, Nathan Seiberg, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 9, 073 (2020) · published 16 November 2020 | · pdf

Nathan Seiberg, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 9, 046 (2020) · published 5 October 2020 | · pdf

Po-Shen Hsin, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 8, 018 (2020) · published 4 February 2020 | · pdf

Shota Komatsu, Raghu Mahajan, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 7, 065 (2019) · published 26 November 2019 | · pdf

Kantaro Ohmori, Nathan Seiberg, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 6, 017 (2019) · published 4 February 2019 | · pdf

Author Replies