SciPost logo

Contributor info: Prof. Chi-Ming Chang

Details
Title: Prof.
First name: Chi-Ming
Last name: Chang
ORCID id: 0000-0002-8978-2613
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Chi-Ming Chang, Xiaoyang Shen

SciPost Phys. 16, 140 (2024) · published 30 May 2024 | · pdf

Chi-Ming Chang, Li Feng, Ying-Hsuan Lin, Yi-Xiao Tao

SciPost Phys. 16, 109 (2024) · published 23 April 2024 | · pdf

Chi-Ming Chang, Jin Chen, Fengjun Xu

SciPost Phys. 15, 216 (2023) · published 29 November 2023 | · pdf

Chi-Ming Chang, Yu-tin Huang, Zi-Xun Huang, Wei Li

SciPost Phys. 12, 176 (2022) · published 27 May 2022 | · pdf

Chi-Ming Chang, Martin Fluder, Ying-Hsuan Lin, Yifan Wang

SciPost Phys. 11, 036 (2021) · published 23 August 2021 | · pdf

Chi-Ming Chang, Ying-Hsuan Lin

SciPost Phys. 10, 119 (2021) · published 28 May 2021 | · pdf

Chi-Ming Chang, Martin Fluder, Ying-Hsuan Lin, Shu-Heng Shao, Yifan Wang

SciPost Phys. 10, 097 (2021) · published 30 April 2021 | · pdf

Submissions

Submissions for which this Contributor is identified as an author:

Author Replies